Dit is het Privacy Reglement van de Stichting Historie Anderen, gevestigd te Anderen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: S 019783.

Dit Privacy Reglement omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je je aanmeldt bij de vereniging als donateur of sponsor en voor welke doeleinden deze persoonsgegevensworden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben en te publiceren.

In dit Privacy Reglement wordt de website http://www.stichtinghistorieanderen.nl aangeduid als: website SHA.

1. Gebruik van persoonsgegevens.
In de volgende situaties vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
A: Donateur wordt van de SHA of je daarvoor afmeldt;
B: Sponsor wordt van de SHA of je daarvoor afmeldt;

2. Daarnaast kunnen we persoonsgegevens over bezoekers verzamelen indien je deelneemt aan officiële activiteiten en bijeenkomsten van, en georganiseerd door, de SHA, bijvoorbeeld door invullen van presentielijsten of door aanmelding.

3. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:
A : aanspreekvorm;
B: voornaam en/of initialen;
C: achternaam;
D: adresgegevens NAW;
E: telefoonnummer(s);
F: e-mailadres;
G: betalingswijze;
I: betalingsstatus;

4. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
A: het donateurschap te effectueren;
B: het sponsorschap te effectueren;
C: om deelname aan SHA-activiteiten of bijeenkomsten te effectueren;
E: nieuwsbrieven te verzenden;
F: contact met je op te nemen of te onderhouden.

5. De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de penningmeester en/of de ledenadministratie van de stichting. Hij/zij heeft daartoe een Excel bestand gemaakt. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen. In dit bestand zijn de onder 3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde stichting. Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe schijf.

6. Informatie, wijziging en bezwaar.

6.1 Je kunt contact opnemen met ons via de voorzitter van de SHA voor:
A: meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
B: vragen naar aanleiding van dit Privacy Reglement;
C: inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
D: bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Het Privacy Reglement staat ook op de website SHA. Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend. Wij bewaren de gegevens na het einde van het lidmaatschap of sponsor maximaal 2 jaren of langer indien de wet dit vereist of dit praktisch noodzakelijk is.

7. Derden
7.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
8.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. Melding aan betrokkene.
9.1 : Je wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

10. Wijzigingen Privacy Reglement.
10.1 Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Reglement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Reglement op de website regelmatig te bekijken.

Anderen, September 2019.